Kancelaria Adwokacka

Warszawa Mokotów

ul. Bukowińska 12 lok. 1201

ZADZWOŃ DO NAS

504-484-515

Przestępstwa drogowe

„Przestępstwa drogowe adwokat od prawa karnego drogowego w ramach prowadzonego przez Kancelarię Adwokacką działu związanego z przestępstwami drogowymi zapewniamy naszym Klientom profesjonalną pomoc prawną adwokata karnisty specjalizującego się w prawie drogowym oraz zagadnieniach związanych z przestępstwami drogowymi i komunikacyjnymi obejmującymi swoim zakresem pomoc prawną zarówno sprawcom przestępstw drogowych jak i osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstw drogowych oraz wypadków drogowych.

Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji obejmują swoim zakresem zarówno katastrofę komunikacyjną jak i wypadki drogowe oraz przestępstwa drogowe takie jak prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości (pod wpływem alkoholu) lub pod wpływem środka odurzającego / narkotyków penalizowane w art. 178a kk, ucieczkę przed pościgiem prowadzonym przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego – art. 178b kk oraz art. 180a kk w zw. z art. 244 kodeksu karnego – prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień lub po cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym oraz naruszenie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów.

W latach 2001-2016 w pierwszej instancji w Polskich Sądach Rejonowych zostało uniewinnionych zaledwie 2,38% osób oskarżonych o przestępstwa drogowe, a to oznacza, że procentowy udział osób skazanych za przestępstwa drogowe i przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji w okresie ostatnich 15 lat stanowił aż 31,38% wszystkich przestępstw z kodeksu karnego. Obecnie wciąż najczęściej osądzanym przestępstwem wydziałów karnych w całej Polsce jest przestępstwo z art. 178a § 1 i § 2 kodeksu karnego dotyczące tzw. „pijanych kierowców” związane z nietrzeźwością kierowcy i prowadzeniem auta pod wpływem środka odurzającego lub w stanie nietrzeźwości, gdy zawartość alkoholu we krwi kierującego pojazdem mechanicznym przekracza 0,5 promila lub zawartość alkoholu w 1 dm³ wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo gdy zawartość narkotyku w organizmie badanego wynosi:
– dla amfetaminy – 25 – 50 ng/ml stan po użyciu, powyżej 50 stan pod wpływem środka,
– dla kokainy – 10 – 20 ng/ml stan po użyciu, powyżej 20 stan pod wpływem środka,
– dla marihuany – 1 – 2,5 ng/ml stan po użyciu środka, powyżej 2,5 ng/ml stan pod wpływem środka,
A to oznacza, że przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym potocznie nazywane „prowadzeniem auta po alkoholu lub „prowadzeniem auta po narkotykach” z art. 178a jest wciąż najczęściej osądzanym przestępstwem wydziałów karnych w całej Polsce, za które dochodzi do skazania.

Obrona w sprawach karnych dotyczących przestępstw drogowych jest skomplikowana i wymaga dużej wiedzy oraz doświadczenia, a to oznacza, że warto skorzystać z pomocy adwokata karnisty specjalizującego się w prawie drogowym i wypadkach drogowych oraz zagadnieniach związanych z przestępstwami drogowymi.
Prowadzimy sprawy karne dotyczące przestępstw drogowych tj.:
art. 177 § 1 i § 2 kkwypadek drogowy w następstwie, którego inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1 kk oraz wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym albo wypadek drogowy w następstwie, którego inna osoba odniosła ciężki uszczerbek na zdrowiu w rozumieniu art. 156 kk, oraz art. 178 § 1 kk związanego z surowszą odpowiedzialnością kierującego autem znajdującego się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegłego z miejsca zdarzenia w tym także art. 180a kk w zw. z art. 244 kodeksu karnego – prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień lub po cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym oraz naruszenie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Do art. 178 kodeksu karnego został dodany § 1a drastycznie zaostrzający kary za spowodowanie wypadku lub katastrofy w ruchu lądowympo alkoholu” lub „po narkotykach” stanowiący, że skazując sprawcę, który popełnił przestępstwo określone w art. 173 § 3 lub § 4 kodeksu karnego lub art. 177 § 2 kk w warunkach określonych w § 1 art. 178 kk ( zaostrzona odpowiedzialność kierującego autem który zbiegł z miejsca wypadku lub znajdującego się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem narkotyków ) lub którego dotyczy wskazana w tym przepisie okoliczność, Sąd orzeka karę pozbawienia wolności w wysokości nie niższej niż:
3 lata, jeżeli następstwem wypadku jest ciężki uszczerbek na zdrowiu innej osoby albo następstwem katastrofy jest ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób,
5 lat, jeżeli następstwem wypadku albo katastrofy jest śmierć człowieka, do dwukrotności górnej granicy ustawowego zagrożenia.

W marcu 2024 r. zaczął obowiązywać § 3 art. 178 kodeksu karnego stanowiący, iż w razie skazania, o którym mowa w § 1 art. 178 k.k. lub § 1a art.178 k.k. Sąd orzeka przepadek pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu lądowym, o którym mowa w art. 44b kodeksu karnego.

Za prowadzenie auta pod wpływem alkoholu i za prowadzenie auta pod wpływem narkotyków zgodnie z art. 42 § 1a kodeksu karnego Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w razie skazania za przestępstwo określone w: art. 178b k.k. – ucieczka przed pościgiem prowadzonym przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego lub art. 180a kk – prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień oraz art. 244 k.k. – naruszenie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, na okres od roku do lat 15.

Surowsza odpowiedzialność polegająca na zakazie prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres od 3 do 15 lat stosownie z art. 42 § 2 k.k. spotka nietrzeźwego kierowcę oraz prowadzącego auto pod wpływem środków odurzających jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w art. 42 § 1 kodeku karnego był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w artykułach 173 kk, art. 174 k.k. lub art. 177 k.k. – wypadek drogowy.

Dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych zgodnie z art. 42 § 3 k.k. zostanie orzeczony w stosunku do kierujących pojazdami mechanicznymi w razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a § 4 k.k. lub jeśli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173 k.k., którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 k.k. lub w art. 355 § 2 kodeksu karnego był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

Dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych stosownie do § 4 art. 42 kodeksu karnego zostanie orzeczony w razie ponownego skazania osoby prowadzącej pojazd mechaniczny w warunkach określonych w art. 42 § 3 kodeku karnego.

Dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych nie musi oznaczać faktycznie dożywotniego zakazu utraty uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych albowiem stosownie do art. 84 § 2a kodeksu karnego jeżeli środek karny orzeczony został dożywotnio, Sąd może uznać go za wykonany, jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego i nie zachodzi obawa ponownego popełnienia przestępstwa podobnego do tego, za które orzeczono środek karny, a środek karny był w stosunku do skazanego wykonywany przynajmniej przez 15 lat, a to oznacza, że już po 15 latach można skutecznie starać się o uznanie przez Sąd dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych za wykonane.

„Przestępstwa drogowe adwokat od prawa karnego drogowegoświadczy pomoc prawną w zakresie prawa karnego i prawa drogowego zarówno ofiarom jak i sprawcą wypadków drogowych i katastrof komunikacyjnych oraz przestępstw drogowych obejmujących swoim zakresem szeroko rozumiane wypadki komunikacyjne i drogowe, prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym albo powietrznym pod wpływem alkoholu lub narkotyków z art. 178a k.k. oraz art. 178b k.k. – ucieczka przed pościgiem prowadzonym przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego lub art. 180a k.k. w zw. z art. 244 kodeksu karnego – prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień i naruszenie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, na wszystkich etapach postępowania karnego, w tym przed Sądem Rejonowym i Okręgowym, Sądem Apelacyjnym oraz Sądem Najwyższym w postępowaniu kasacyjnym.

Call Now Button