Kancelaria Adwokacka

Warszawa Mokotów

ul. Bukowińska 12 lok. 1201

ZADZWOŃ DO NAS

504-484-515

Ekstradycja, ENA

Ekstradycja ENA europejski nakaz aresztowania

Ekstradycja oznacza wydanie przez Państwo władzom innego Państwa osoby przebywającej na terytorium Państwa wydającego, dokonywane w sytuacji, gdy osoba ta podejrzana jest o popełnienie na terytorium Państwa zwracającego się z wnioskiem o ekstradycję przestępstwa  lub w celu odbycia kary.
Ekstradycja podatkowa oznacza wydanie przez Państwo władzom innego Państwa osoby przebywającej na terytorium Państwa wydającego dokonywane w sytuacji, gdy osoba, podejrzana jest o popełnienie na terytorium Państwa zwracającego się z wnioskiem o ekstradycję przestępstwa karno-skarbowego lub przestępstw związanych z podatkiem dochodowym income tax albo „praniem brudnych pieniędzy” lub w celu odbycia kary.

Kancelaria Adwokacka Warszawa Mokotów świadczymy pomoc prawną związaną z obroną w sprawach karnych dotyczących ekstradycji w tym ekstradycji do USA za przestępstwa podatkowe związane z podatkiem dochodowym income tax i „praniem brudnych pieniędzy” oraz ekstradycją w sprawach narkotykowych dotyczących przestępstw narkotykowych z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Sprawy narkotykowe i ekstradycja związana z przestępstwami narkotykowymi w szczególności polegającymi na międzynarodowym przemycie narkotyków na dużą skalę handlem i wprowadzaniem do obrotu narkotyków art.53-66 U.P.N jest jedną z najczęściej spotykanych ekstradycji za wyjątkiem ekstradycji dotyczących morderstw i zabójstw oraz zlecenia zabójstwa lub zabójstwa na zlecenie.
Sprawy związane z ekstradycją tzw. sprawy ekstradycyjne dotyczą z reguły najcięższych zbrodni w szczególności z art. 148 k.k. i art.148a k.k. oraz przestępstw narkotykowych związanych z przemytem i handlem narkotykami na dużą skalę uregulowanych w tzw. „prawie narkotykowym” czyli Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii i mają na celu postawienie przed wymiarem sprawiedliwości lub osadzenie w zakładzie karnym osoby podejrzanej, oskarżonej albo skazanej za popełnione przestępstwo w związku z którym jest poszukiwana.

Przekazanie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby ściganej ENA  europejskim nakazem aresztowania następuje w celu przeprowadzenia przeciwko niej, na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, postępowania karnego lub wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności albo innego środka polegającego na pozbawieniu wolności.
Zatrzymanie osoby ściganej ENA może nastąpić także na podstawie wpisu do Systemu Informacyjnego Schengen lub do bazy danych Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej. Samoistną podstawą zastosowania tymczasowego aresztowania jest istnienie wydanego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej prawomocnego wyroku skazującego lub innej decyzji stanowiącej podstawę pozbawienia wolności osoby ściganej.

Odmawia się wykonania ENA europejskiego nakazu aresztowania jeśli:

1. Przestępstwo, którego dotyczy ENA w wypadku jurysdykcji polskich sądów karnych, podlega
darowaniu na mocy amnestii.

2. W stosunku do osoby ściganej zapadło w innym państwie prawomocne orzeczenie co do tych samych czynów oraz, w wypadku skazania za te same czyny, osoba ścigana odbywa karę lub ją odbyła albo kara nie może być wykonana według prawa państwa, w którym zapadł wyrok skazujący.

3. W stosunku do osoby ściganej zapadło prawomocne orzeczenie o przekazaniu do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

4. Osoba, której dotyczy ENA z powodu wieku nie ponosi według prawa polskiego odpowiedzialności karnej za czyny będące podstawą wydania europejskiego nakazu aresztowania.

5. Naruszałoby to wolności i prawa człowieka i obywatela.

6. Nakaz wydany został w związku z przestępstwem popełnionym bez użycia przemocy z przyczyn politycznych.

Jeżeli ENA został wydany wobec osoby ściganej, która jest obywatelem polskim, wykonanie nakazu może nastąpić pod warunkiem, że czyn, którego europejski nakaz aresztowania dotyczy, nie został popełniony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ani na polskim statku wodnym lub powietrznym oraz stanowił przestępstwo według prawa RP lub stanowiłby przestępstwo według prawa RP w razie popełnienia na terytorium RP, zarówno w czasie jego popełnienia, jak i w chwili wpłynięcia ENA.

Można odmówić wykonania ENA jeżeli:

I. Przestępstwo będące podstawą wydania europejskiego nakazu aresztowania jest inne niż wymienione w art.607w KPK, stanowiącym, że jeżeli ENA dotyczy osoby niebędącej obywatelem polskim, okoliczność, że czyn nie jest przestępstwem według prawa polskiego, nie stanowi przeszkody do wykonania ENA o ile dotyczy on czynu zagrożonego w państwie jego wydania karą co najmniej 3 lat pozbawienia wolności albo czynu, za który może być orzeczony co najmniej w tym samym wymiarze inny środek polegający na pozbawieniu wolności, będącego przestępstwem:

1) udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnianie przestępstw;
2) o charakterze terrorystycznym;
3) handlu ludźmi;
4) przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego;
5) nielegalnego wytwarzania, przetwarzania, przemytu środków odurzających, prekursorów, środków zastępczych lub substancji psychotropowych lub obrotu nimi;
6) nielegalnego obrotu bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi lub radioaktywnymi;
7) łapownictwa i płatnej protekcji;
8) oszustwa;
9) wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;
10) fałszowania oraz obrotu fałszywymi pieniędzmi lub innymi środkami płatniczymi;
11) przeciwko ochronie danych gromadzonych, przechowywanych, przetwarzanych lub przekazywanych w systemie informatycznym;
12) przeciwko środowisku naturalnemu, w tym nielegalnego obrotu zagrożonymi gatunkami zwierząt i roślin;
13) udzielenia pomocy w nielegalnym przekroczeniu granicy lub pobycie;
14) zabójstwa;
15) spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu;
16) nielegalnego obrotu organami i tkankami ludzkimi;
17) bezprawnego pozbawienia człowieka wolności;
18) uprowadzenia człowieka dla okupu;
19) wzięcia lub przetrzymywania zakładnika;
20) popełnionym z powodów narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;
21) rozboju z użyciem broni palnej lub groźby jej użycia;
22) wymuszenia rozbójniczego z użyciem broni palnej lub groźby jej użycia;
23) nielegalnego obrotu dobrami kultury;
24) sprzeniewierzenia cudzego mienia;
25) podrabiania oraz obrotu podrobionymi wyrobami;
26) fałszowania oraz obrotu sfałszowanymi dokumentami;
27) nielegalnego obrotu hormonami lub podobnymi substancjami;
28) obrotu kradzionymi pojazdami mechanicznymi;
29) zgwałcenia;
30) podpalenia;
31) należącym do właściwości Międzynarodowego Trybunału Karnego;
32) porwania statku wodnego lub powietrznego;
33) sabotażu.
 i nie stanowi przestępstwa według prawa polskiego.
II. Przeciwko osobie ściganej, której dotyczy europejski nakaz aresztowania, toczy się w Rzeczypospolitej Polskiej postępowanie karne o przestępstwo, które stanowi podstawę ENA.
III. Wobec osoby ściganej, w związku z czynem będącym podstawą wydania ENA zapadło prawomocne orzeczenie o odmowie wszczęcia postępowania, o umorzeniu postępowania lub inne orzeczenie kończące postępowanie w sprawie.
IV. Według prawa polskiego nastąpiło przedawnienie ścigania lub wykonania kary, a przestępstwa, których to dotyczy, podlegały jurysdykcji sądów polskich.
V. ENA dotyczy przestępstw, które według prawa polskiego zostały popełnione, w całości lub w części, na terytorium RP jak również na polskim statku wodnym lub powietrznym.
VI. Za czyn zabroniony, którego dotyczy ENA, w państwie wydania europejskiego nakazu aresztowania można orzec karę dożywotniego pozbawienia wolności albo inny środek polegający na pozbawieniu wolności bez możliwości ubiegania się o jego skrócenie.

Nie podlega wykonaniu ENA wydany w celu wykonania kary pozbawienia wolności lub środka polegającego na pozbawieniu wolności wobec osoby ściganej, będącej obywatelem polskim albo korzystającej w Rzeczypospolitej Polskiej z prawa azylu, jeżeli nie wyrazi ona zgody na przekazanie.

Oferujemy pomoc prawną w sprawach karnych związanych z ekstradycją oraz europejskim nakazem aresztowania – ENA na wszystkich etapach postępowania ekstradycyjnego, od zastosowania tymczasowego aresztowania w związku z wszczętą procedurą ekstradycyjną lub uproszczoną procedurą ekstradycji na podstawie ENA do wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie oraz przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

Call Now Button