Wykonaj telefon Napisz e-mail

Najnowsze

Zbrodnia zabójstwa

Sprawy karne

Zabójstwo jest przestępstwem opisanym w art. 148 kodeksu karnego uregulowanym w rozdziale XIX, określonym jako przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Szczególne przypadki zbrodni zabójstwa uregulowane zostały także w rozdziale XVI dotyczącym przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości ...

Kasacja karna

Kasacja karna

Kasacja Karna Od prawomocnego wyroku Sądu apelacyjnego kończącego postępowanie w sprawie można wnieść kasację karną do Sądu Najwyższego. Kasacja do Sądu Najwyższego w sprawach karnych może zostać wniesiona tylko z powodu uchybień powodujących bezwzględną nieważność ...

Apelacja Karna

Apelacja karna

Apelacja Karna jest środkiem odwoławczym służącym do zaskarżenia orzeczeń Sądu I instancji ukierunkowanym na zmianę lub uchylenie zaskarżonego wyroku. Apelacja przysługuje stronie niezadowolonej z rozstrzygnięcia i ma na celu usunięcie ewentualnych błędów Sądu I instancji. Po ...

Przestępstwa Narkotykowe

Przestępstwa narkotykowe

Narkotykami są środki odurzające pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, w formie czystej lub w formie preparatu, działające na ośrodkowy układ nerwowy określone w Ustawie o przeciwdziałaniu narkomani. Sprawy karne, których przedmiotem są przestępstwa związane z narkotykami, w ...

Wypadki drogowe

Wypadki drogowe

W ramach prowadzonego przez Kancelarię działu związanego z wypadkami drogowymi oraz przestępstwami komunikacyjnymi i drogowymi, zapewniamy naszym Klientom profesjonalną pomoc prawną adwokata karnisty, specjalizującego się w zagadnieniach związanych z wypadkami drogowymi oraz wypadkami ...

Ekstradycja, ENA

Ekstradycja, ENA

Ekstradycja podatkowa oznacza wydanie przez państwo władzom innego państwa osoby przebywającej na terytorium państwa wydającego dokonywane w sytuacji, gdy osoba, podejrzana jest o popełnienie na terytorium państwa zwracającego się z wnioskiem o ekstradycję przestępstwa karno-skarbowego ...