Kasacja karna

Kasacja Karna

Od prawomocnego wyroku Sądu apelacyjnego kończącego postępowanie w sprawie można wnieść kasację karną do Sądu Najwyższego.

Kasacja do Sądu Najwyższego w sprawach karnych może zostać wniesiona tylko z powodu uchybień powodujących bezwzględną nieważność postępowania albo rażącego naruszenia prawa materialnego lub naruszenia przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na treść wydanego wyroku.

W ramach prowadzonych przez Kancelarię Adwokacką postępowań kasacyjnych sporządzamy i wnosimy kasację karną do Sądu Najwyższego w szczególności:

  • skarga kasacjna w sprawach karnych gospodarczych dotyczących przestępstw białych kołnierzyków, w tym członków zarządu i kadry managerskiej oraz zarządzającej Spółek Skarbu Państwa i Banków
  • kasacja w sprawach karnych oraz karno-skarbowych dotyczących wyłudzenia podatku VAT oraz „prania pieniędzy”
  • kasacja karna w zakresie przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, zbrodni zabójstwa z art. 148 kk oraz przestępstw związanych z handlem, przemytem i obrotem narkotykami
  • w sprawach dotyczących wypadków komunikacyjnych i drogowych ze skutkiem śmiertelnym po alkoholu lub narkotykach art. 177 kk, art. 178 kk i art. 178a kk.
  • w sprawach karnych związanych z obroną konieczną z art. 25 kk, stanem wyższej konieczności w rozumieniu art. 26 kk, oraz nieumyślnym spowodowaniem śmierci z art. 155 kk.

  • kasacji w sprawach karnych związanych z postępowaniem ekstradycyjnym
  • kasacja karna o zadośćuczynienie lub odszkodowanie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub niesłuszne skazanie

Kancelaria Adwokacka Warszawa Mokotów reprezentuje swoich klientów w postępowaniu kasacyjnym zarówno przed Sądem Najwyższym jak i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Call Now Button