Kasacja karna

Kasacja Karna

Od prawomocnego wyroku Sądu apelacyjnego kończącego postępowanie w sprawie można wnieść kasację karną do Sądu Najwyższego.

Kasacja do Sądu Najwyższego w sprawach karnych może zostać wniesiona tylko z powodu uchybień powodujących bezwzględną nieważność postępowania albo rażącego naruszenia prawa materialnego lub naruszenia przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na treść wydanego wyroku.

W ramach prowadzonych przez Kancelarię Adwokacką postępowań kasacyjnych sporządzamy i wnosimy kasację karną do Sądu Najwyższego w szczególności:

Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniu kasacyjnym zarówno przed Sądem Najwyższym jak i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Call Now Button