Kancelaria Adwokacka

Warszawa Mokotów

ul. Bukowińska 12 lok. 1201

ZADZWOŃ DO NAS

504-484-515

Kasacja karna

„Kasacja karna skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego” – naszą specjalizacją jest prawo karne w ramach, którego prowadzimy sprawy kasacyjne, w szczególności dotyczące najcięższych przestępstw karnych i zbrodni, w tym zbrodnia zabójstwa i zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem art. 148 § 1 k.k. i 148 § 2 k.k. zabójstwo kwalifikowane art. 148 § 3 k.k. zabójstwo uprzywilejowane art. 148 § 4 kodeksu karnego oraz przyjęcie zlecenia zabójstwa w zamian za korzyść majątkową lub osobistą art. 148a k.k. przestępstwa i zbrodnie popełnione w związku z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej art. 258 k.k.
Wnosimy kasacje karne do Sadu Najwyższego w sprawach karnych związanych z przestępczością gospodarczą i zorganizowaną przestępczością gospodarczą oraz w sprawach karnych związanych z zarzutem  udziału w zorganizowanej grupie przestępczej lub kierowaniem zorganizowaną grupą przestępczą z art. 258 § 1, § 2, § 3 i § 4 kodeksu karnego.
Prowadzimy także postępowania kasacyjne w sprawach karnych dotyczących przestępstw narkotykowych związanych z handlem i przemytem narkotyków w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Reprezentujemy naszych klientów także w sprawach kasacyjnych związanych z ochroną własności przemysłowej w zakresie przestępstw karnych polegających na „handlu podróbkami” tj. podrabianiu i fałszowaniu markowego towaru lub wprowadzaniu do obrotu podróbek prestiżowych marek oraz marek modowych kryminalizowane w art. 305 prawa własności przemysłowej.

Kasacja karna skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego – od prawomocnego wyroku karnego wydanego przez Sąd Apelacyjny przysługuje kasacja do Sądu Najwyższego, która może zostać wniesione tylko z powodu uchybień powodujących bezwzględną nieważność postępowania lub rażącego naruszenia prawa materialnego albo naruszenia przepisów postępowania, jeżeli miały wpływ na treść wydanego wyroku.
Kasację karną na korzyść skazanego można wnieść jedynie w razie skazania za przestępstwo na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Wniesieniu kasacji do Sądu Najwyższego nie stoi na przeszkodzie wykonanie kary, zatarcie skazania ani akt łaski czyli ułaskawienie skazanego.
Po rozpoznaniu kasacji, Sąd Najwyższy może oddalić kasację albo uchylić zaskarżone orzeczenie w całości lub części i przekazać sprawę właściwemu Sądowi do ponownego rozpoznania albo umarzyć postępowanie, a jeżeli skazanie było oczywiście niesłuszne uniewinnić skazanego od zarzucanego mu czynu.
Niedopuszczalna jest kasacja karna od orzeczenia Sądu Najwyższego zapadłego w następstwie rozpoznania kasacji.
W postępowaniu kasacyjnym w sprawach karnych przed Sądem Najwyższym oraz w sprawach skargi kasacyjnej w sprawach cywilnych i skargi kasacyjnej przed Naczelnym Sądem Administracyjnym obowiązuje przymus adwokacki lub radcowski.

Kasacja karna skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego od wyroku skazującego zakres świadczonej pomocy prawnej przed Sądem Najwyższym:

– przygotowywanie i wnoszenie kasacji dotyczące najcięższych przestępstw i zbrodni w tym zbrodnia zabójstwa i zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem art. 148 § 1 kk i 148 § 2 kk, zabójstwo kwalifikowane z art. 148 § 3 kodeksu karnego, przyjęcie zlecenia zabójstwa w zamian za korzyść majątkową art. 148a k,k,

– w wyroków karnych skazujących za przestępstwa i zbrodnie popełnione w zorganizowanej grupie przestępczej art.65 k.k. w zw. z art. 258 § 1, § 2, § 3 i § 4 kodeksu karnego.

– w sprawach  karnych dotyczących zorganizowanej przestępczości gospodarczej oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej w rozumieniu art. 258 kodeksu karnego.

– w sprawach karnych gospodarczych związanych z obroną osób oskarżonych o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i zorganizowaną przestępczością gospodarczą w zakresie handlu alkoholem i papierosami oraz przestępstw narkotykowych w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w tym handel. obrót i przemyt narkotyków i środków narkotycznych o podobnym działaniu określonych w art.53-68 U.P.N. – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

– kasacja karna dotycząca przestępstw narkotykowych / kasacja karna w sprawach narkotykowych w związku z oskarżeniem o handel narkotykami, przemyt narkotyków, wprowadzanie do obrotu narkotyków lub posiadanie narkotyków w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie przestępstw narkotykowych:
Art.53 UPN – nielegalne wytwarzanie lub przetwarzanie narkotyków.
Art.54 UPN – przygotowania do wytwarzania narkotyków.
Art.55 UPN – nielegalny międzynarodowy obrót narkotykami.
Art.56 UPN – wprowadzenie i uczestniczenie w obrocie narkotykami.
Art.57 UPN – przygotowanie do handlu i przemytu narkotyków oraz wprowadzanie do obrotu narkotyków i substancji narkotycznych.
Art.58 UPN – umożliwianie, ułatwianie i nakłanianie do użycia narkotyków.
Art.59 UPN – udzielanie i nakłanianie do użycia w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
Art.60 UPN – niezawiadomienie o przestępstwie handlu narkotykami.
Art.61 UPN – nielegalny obrót prekursorami i substancjami psychoaktywnymi.
Art.62 UPN – nielegalne posiadanie narkotyków, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
Art.62b UPN – nielegalne posiadanie substancji psychoaktywnych.
Art.63 UPN – nielegalna uprawa koki, maku lub konopii.
Art.64 UPN – kradzież narkotyków, substancji psychotropowych, mleczka lub słomy makowej.
Art.65 UPN – nielegalna upraw konopi włóknistych i maku niskomorfinowego.
Art.66 UPN – nielegalne wytwarzanie i obrót prekursorami.

– kasacja karna w związku ze skazaniem za przestępstwa z artykułów: art. 148 § 1, § 2, § 3, § 4, § 5 kodeksu karnego, art. 148a § 1 kk przyjęcie zlecenia płatnego zabójstwa, art. 158 § 1, § 2, § 3 kk bójka / pobicie oraz skazaniem za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym w tym przestępstwa drogowe i wypadki drogowe art. 177 § 1 i § 2 kk, art. 178 kk, art. 178a kk, art. 178b kk i art. 180a kodeksu karnego, groźba karalna i uporczywe nękanie – stalking art. 190 kk i art. 190a kodeksu karnego, zgwałcenie / gwałt art. 197 kk, obcowanie płciowe z małoletnim poniżej 15 lat art. 200 § 1 kk i art. 200a kodeksu karnego, nawiązanie kontaktu z małoletnim poniżej 15 lat w celu popełnienia przestępstwa z art. 197 § 3 pkt 2 kk lub art. 200 kodeksu karnego, art. 222 kk i art. 223 kk naruszenie nietykalności funkcjonariusza oraz czynna napaść, art. 228 kk sprzedajność, art. 229 kk łapownictwo czynne i bierne oraz korupcja czynna i bierna, art. 230 kk i art. 230a kk płatna protekcja, art. 252 kk kidnaping porwanie dla okupu, art. 258 kk udział w zorganizowanej grupie przestępczej lub związku przestępczym, art. 263 kk handel bronią i amunicją oraz nielegalne wyrabianie broni palnej, fałszowanie dokumentów oraz wystawianie fałszywych faktur VAT i dokumentów art. 270 kk, art. 270a kk i art. 271a kodeksu karnego, kradzież art. 278 kk, kradzież zuchwała, art. 278a kk, kradzież z włamaniem art. 279 kk, art. 280 § 1 kk rozbój, art. 280 § 2 kk rozbój przy użyciu niebezpiecznego przedmiotu, art. 281 kk – art. 282 kk kradzież rozbójnicza i wymuszenie rozbójnicze, art. 284 kk przywłaszczenie, art. 285 kk kradzież impulsów telefonicznych, art. 286 kk oszustwo, art. 286 kk oszustwo komputerowe, art. 289 kk zabór, kradzież pojazdu, art. 291 kk i art. 292 kk paserstwo i paserstwo nieumyślne, łapownictwo menadżerskie art. 296a kk, oszustwo finansowe art. 297 kk, oszustwo ubezpieczeniowe art. 298 kk, przestępstwo prania brudnych pieniędzy art. 299 kodeku karnego, niezaspokojenie roszczeń wierzycieli art. 300 kk, pozorne bankructwo art. 301 kk, faworyzowanie wierzycieli i łapownictwo art. 302 kk, nierzetelna dokumentacja art. 303 kk, fałszowanie pieniędzy art. 310 kk, oszustwo kapitałowe art. 311 kodeksu karnego oraz czyny zabronione i przestępstwa określone w innych ustawach, w szczególności związane z ochroną własności przemysłowej, podrabianiem markowych produktów oraz handlem podróbkami art. 305 prawa własności przemysłowej.
– kasacja karna od wyroku skazującego za przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu i wolności seksualnej w szczególności art. 156 kk ciężki uszczerbek na zdrowiu, art.157 § 1 kk obrażenia ciała powyżej 7 dni, art.158 § 1, § 2 i § 3 bójka i pobicie, art.197 kk zgwałcenie/gwałt, art.art.200 § 1 kk obcowanie płciowe z małoletnim poniżej 15 lat, art. 200a kk nawiązanie kontaktu z małoletnim poniżej 15 lat w celu popełnienia przestępstwa z art. 197 § 3 pkt 2 kk lub przestępstwa z art.200 kodeksu karnego, art.222 kk naruszenie nietykalności funkcjonariusza, art.223 kk czynna napaść.

– kasacja w sprawach karnych także w charakterze oskarżyciela posiłkowego związanych z obroną konieczną z art. 25 kk, stanem wyższej konieczności w rozumieniu art. 26 kk, oraz nieumyślnym spowodowaniem śmierci z art. 155 kodeksu karnego.

– kasacja karna w sprawach karnych gospodarczych dotyczących „przestępstwa białych kołnierzyków” i odpowiedzialnością karną Członków Zarządu i Kadry Managerskiej, Głównych Księgowych i Dyrektorów Finansowych, Prezesów i Dyrektorów Spółek Skarbu Państwa oraz Funduszy Inwestycyjnych.

– kasacja w sprawach karno-skarbowych dotyczących podatku VAT, wyłudzenia podatku VAT oraz tzw. karuzeli VAT-owskich.

– kasacja karna w sprawach przestępstw drogowych i wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym po alkoholu i narkotykach, zakres prowadzonych spraw kasacyjnych dotyczy następujących kwalifikacji prawnych: art.174 kk sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, art.177 kk wypadek drogowy oraz wypadek w ruchu wodnym lub powietrznym, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała z art.157 § 1 kk lub ciężki uszczerbek na zdrowiu w rozumieniu art.156 § 1 kk, art.178 kk surowsza odpowiedzialność kierowcy, który zbiegł z miejsca zdarzenia lub pod wpływem alkoholu lub narkotyków, art.178a kk nietrzeźwość kierowcy lub znajdowanie się pod wpływem narkotyków, art. 178b kk ucieczka przed pościgiem prowadzonym przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego, art. 180a kk prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień, art. 244 kk naruszenie zakazu sądowego dotyczącego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

kasacja karna w sprawach ekstradycyjnych – EKSTRADYCJA.

kasacja o odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie.

kasacja karna w sprawach rozpoznawanych przez Sądy wojskowe dotycząca spraw karnych związanych z odpowiedzialności żołnierzy zawodowych.

Kasacja karna skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego od wyroku skazującego – pisanie kasacji i skarg kasacyjnych oraz  pomoc prawna, zastępstwo i reprezentacja przed Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym NSA.

Call Now Button