Kancelaria Adwokacka

Warszawa Mokotów

ul. Bukowińska 12 lok. 1201

ZADZWOŃ DO NAS

504-484-515

Sprawy Karne Gospodarcze – Zorganizowana Grupa Przestępcza

Sprawy karne gospodarcze – Zorganizowana Grupa Przestępcza

Zorganizowana Przestępczość Gospodarcza / Zorganizowana Grupa Przestępcza – sprawy karne gospodarcze kojarzone są często z przestępczością „białych kołnierzyków” i obejmują w szczególności oszustwa kapitałowe, oszustwa ubezpieczeniowe, wyłudzenie kredytu lub dotacji, wyłudzanie podatku VAT, pranie brudnych pieniędzy, działania na szkodę Spółek, działanie na szkodę instytucji finansowych oraz tzw. przestępstwa przetargowe z art. 305 kodeksu karnego polegające na utrudnianiu lub udaremnianiu przetargu publicznego albo zamówienia publicznego, wywieraniu wpływu na wynik trwającego lub przygotowywanego przetargu lub postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Żeby zrozumieć czym jest zorganizowana przestępczość gospodarcza oraz zorganizowana grupa przestępcza i na czym polega udział w zorganizowanej grupie przestępczej lub kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą należy nakreślić schemat wg którego można ustalić, że zorganizowana grupa przestępcza to grupa osób, która zorganizowała się w celu popełniania przestępstw i powinna składać się przynajmniej z trzech osób i funkcjonować według ustalonych reguł, mieć ustaloną strukturę, a jej członkowie muszą pełnić określone funkcje w ramach tej grupy.
Aby można było postawić zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej z art. 258 kodeksu karnego wystarczający jest niski poziom zorganizowania grupy przestępczej, której skład osób biorących udział w ramach grupy może być zmienny, natomiast członków grupy przestępczej musi łączyć wspólny cel popełniania przestępstw.
Do postawienia zarzutu udziału w zorganizowanej grupie przestępczej wystarczy sam udział w takiej grupie i nie musi zostać popełnione żadne przestępstwo, ważne jest żeby celem takiej zorganizowanej grupy przestępczej była gotowość do popełniania przestępstw oraz akceptacja wspólnych celów oraz pewien istnieć pewien poziom zorganizowania i więź organizacyjna o określonym stopniu trwałości.

Nie każde popełnienie przestępstwa wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami można uznać za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a sprawca nie musi znać wszystkich jej członków i tajemnic, wystarczy samo powiązanie organizacyjne sprawcy z grupą, która nie musi być zorganizowana w sposób szczególny. Nawet niewielki stopień organizacji grupy pozwala Organom ścigania na postawienie zarzutu udziału w zorganizowanej grupie przestępczej dlatego też w sprawach karnych, w których zarzuty stawiane są większej liczbie osób bardzo często stawiany jest zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej lub kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.
Aby skutecznie oskarżyć o udział w zorganizowanej grupie przestępczej trzeba udowodnić, że sprawca miał świadomość istnienia grupy i swojego w niej udziału, pełnienia określonej funkcji i zamiaru działania w strukturze tej grupy, a to z kolei oznacza, że przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie przestępczej lub kierowania zorganizowaną grupą przestępczą można popełnić tylko umyślnie.

Kancelaria Adwokacka Warszawa Mokotów” świadczy pomoc prawną w zakresie spraw karnych gospodarczych dotyczących zorganizowanej przestępczości gospodarczej związanych z obroną przed Organami ścigania i Sądami wszystkich instancji osób oskarżonych o udział lub kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą w szczególności Managerów, Głównych Księgowych, Dyrektorów Finansowych, Członków Zarządu i Kadry Zarządzającej Spółek Skarbu Państwa, Banków, Domów Maklerskich, Firm Ubezpieczeniowych, Funduszy Inwestycyjnych oraz Giełdy Papierów Wartościowych.

Prowadzimy sprawy karne związane z obroną osób oskarżonych o przestępstwa:

 • pranie brudnych pieniędzy  art. 299 kodeksu karnego.
 • wyłudzenia podatku VAT  , karuzele podatkowe VAT-owskie.
 • oszustwo kapitałowe oraz przekupstwo menadżerskie.
 • utrudnianie dochodzenia roszczeń wierzycieli w rozumieniu art. 300 kodeksu karnego.
 • sprawy karne dotyczące wiarygodności dokumentów oraz ujawnienia i wykorzystywania informacji poufnej.
 • sprawy karne związane z obrotem papierami wartościowymi oraz instrumentami finansowymi.
 • sprawy karne gospodarcze dotyczące przestępstw przetargowych w rozumieniu art. 305 kodeksu karnego polegających na utrudnianiu lub udaremnianiu przetargu publicznego albo zamówienia publicznego, wywieraniu wpływu na wynik trwającego lub przygotowywanego przetargu lub postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • sprawy karne gospodarcze dotyczące handlu podróbkami i podrabianiem znaków towarowych w rozumieniu art. 305 prawo własności przemysłowej.
 • sprawy karne gospodarcze – dotyczące przestępstw białych kołnierzyków w tym kadry zarządzającej i managerskiej oraz członków zarządu i głównych księgowych.
 • sprawy karne gospodarcze związane z fałszowaniem oraz wystawianiem fałszywych faktur VAT w rozumieniu art.270 k.k.
 • sprawy karne dotyczące zorganizowanej przestępczości gospodarczej.
 • sprawy karne dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej w rozumieniu art. 258 kodeksu karnego.
 • sprawy karne gospodarcze związane z obroną osób oskarżonych o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.
 • sprawy karne gospodarcze dotyczące Zorganizowanej Przestępczości Gospodarczej i przestępstw narkotykowych w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii związane w szczególności z handlem, obrotem i przemytem narkotyków i środków narkotycznych o podobnym działaniu określonych w art.53 do art.68 U.P.N. – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
 • sprawy karne gospodarcze, w szczególności przestępstwa podatkowe, w tym oszustwo podatkowe polegające na umyślnym uchylaniu się od opodatkowania popełnione w celu uniknięcia opodatkowania lub zmniejszenia jego wysokości.

Oprócz Spraw związanych z przestępstwami gospodarczymi polegającymi na handlu podróbkami i podrabianiu znaków towarowych oraz naruszeniu własności intelektualnej i przemysłowej w rozumieniu art. 305 prawa własności przemysłowej prowadzimy spawy karne obejmuje swoim zakresem przestępstwa karnoskarbowe związane z praniem brudnych pieniędzy z art. 299 kodeksu karnego, fałszowaniem oraz wystawianiem fałszywych faktur VAT z art.270 kk, art.270a kk i art.271a kodeksu karnego, wyłudzeniem podatku VAT oraz karuzelami VAT-owskimi i innymi przestępstwami penalizowanymi w kodeksie karnym skarbowym polegającymi w szczególności na fałszowaniu akcyzy art.67 kodeksu karno skarbowego, zmianie przeznaczenia oleju opałowego na olej napędowy art.73a kks, bezpodstawnym zwrocie podatku w tym podatku VAT art.76 kks oraz przemytem i oszustwem celnym z art.86 kks i art.87 kodeksu karno skarbowego.

sprawy karne gospodarcze zorganizowana grupa przestępcza” – zagadnienie dotyczące zorganizowanej przestępczości gospodarczej i zorganizowanej grupy przestępczej zostało opisane na stronie „pranie brudnych pieniędzy – udział w zorganizowanej grupie przestępczej”.

Call Now Button