Kancelaria Adwokacka

Warszawa Mokotów

ul. Bukowińska 12 lok. 1201

ZADZWOŃ DO NAS

504-484-515

Zabójstwo art.148 k.k. / Zlecenie Zabójstwa art.148a k.k.

Zabójstwo art.148 k.k. zlecenie zabójstwa art.148a kodeks karny”
Morderstwo i zabójstwo jest najcięższym typem zbrodni kryminalizowanym w art. 148 kodeksu karnego
uregulowanym w rozdziale XIX, określonym jako przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Szczególne przypadki zbrodni zabójstwa uregulowane zostały także w rozdziale XVI dotyczącym przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstw wojennych w art. 118 § 1 i art. 118 a § 1 oraz art. 123 kodeksu karnego. Dobrem prawnym stanowiącym przedmiot ochrony zagrożonej przestępstwem zabójstwa jest życie człowieka. Skutek należący do istoty zbrodni zabójstwa nie musi być natychmiastowym następstwem zachowania sprawcy, wystarczy istnienie związku przyczynowego pomiędzy tymi zdarzeniami.

Odnalezienie ciała ofiary zbrodni zabójstwa nie jest warunkiem koniecznym do przypisania oskarżonemu przestępstwa zabójstwa albowiem fakt śmierci może zostać ustalony także w oparciu o inne dowody. W związku z tym, że kara za zabójstwo często orzekana jest w wymiarze 25 lat pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności istotna jest skuteczna obrona oskarżonego przez adwokata karnistę z doświadczeniem w prowadzeniu spraw związanych z obroną osób oskarżonych o zabójstwo, przekroczenie granic obrony koniecznej z art. 25 § 1 k.k. oraz nieumyślne spowodowanie śmierci z art. 155 kodeksu karnego.

Prawo karne to zespół przepisów prawa związanych z odpowiedzialnością karną za czyny zabronione / przestępstwa pod groźbą kary karnej.
Przestępstwo jest zbrodnią albo występkiem.
Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą i dotyczy najcięższych przestępstw w szczególności morderstwa z art. 148 k.k. zlecenia zabójstwa z art. 148a k.k. zgwałcenia z art. 197 § 3 k.k. zgwałcenie małoletniego poniżej 15 lat art. 197 § 4 k.k. oraz zgwałcenie ze skutkiem śmiertelnym z art. 197 § 5 kodeksu karnego.
Zbrodnie mogą być popełnione tylko umyślnie, nie istnieje w polskim prawie karnym pojęcie nieumyślnej zbrodni, oznacza to, że za czyn ujęty w ustawie karnej jako zbrodnia sprawca będzie odpowiadał karnie tylko wtedy, gdy popełni ten czyn umyślnie.
Występkiem jest czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych albo powyżej 5000 złotych, karą ograniczenia wolności przekraczającą miesiąc albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc.

Morderstwo i Zabójstwo nie są pojęciami tożsamymi i nie powinno używać się ich zamiennie. Zarówno język prawny jak i prawniczy rozróżnia morderstwo od zabójstwa i nie posługuje się nimi zamiennie. Różnica pomiędzy morderstwem i zabójstwem jest istotna co zawsze ma przełożenie na wymiar kary albowiem morderstwo charakteryzuje się specyficznym sposobem zabójstwa polegającym na tym, że morderca zawsze działa z „zimną” krwią jest wyrachowany i planuje swoje działania zmierzające do pozbawienia życia innego człowieka. Morderca / Murderer to człowiek który popełnił morderstwo lub jednym umyślnym czynem pozbawił życia więcej niż jedną osobę oraz osoba karana wcześniej za zabójstwo.
Natomiast przestępstwo zabójstwa polega na umyślnym pozbawieniu życia innej osoby i w swoim działaniu pozbawione jest elementu planowania i wyrachowania oraz działania sprawcy zzimną krwią”. Według statystyk kryminalnych przestępstwa zabójstwa dokonywane są najczęściej przez sprawców działających w zorganizowanej grupie przestępczej oraz sprawców zajmujących się przestępczością zorganizowaną oraz handlem i przemytem narkotyków.

Oprócz zabójstwa i morderstwa w doktrynie rozróżnia się uprzywilejowany typu zabójstwa tzw. zabójstwo afektywne lub zabójstwo w afekcie z art. 148 § 4 kodeksu karnego polegające na zabiciu człowieka pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami. Zabójstwo w afekcie jest postacią uprzywilejowaną zabójstwa wyróżnioną ze względu na treść strony podmiotowej motywacją sprawcy i elementami emocjonalnymi decydującymi o niższym stopieniu winy sprawcy wskazującymi na konieczność wystąpienia powiązania przyczynowego między stanem silnego wzburzenia a popełnionym zabójstwem.
Zespół znamion decydujących o łagodniejszej karalności tworzy stan silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami określany mianem afektu fizjologicznego. Z tego też względu, w nauce prawa i judykaturze ten typ zabójstwa określany bywa jako zabójstwo w afekcie lub zabójstwo afektywne.
Innymi słowy, zabójstwem w afekcie jest tylko takie zabójstwo, które nie zostałoby popełnione, gdyby sprawcy afekt nie ogarnął, a stan psychiki, w jakim znalazł się sprawca musi być czynnikiem, który prowadzi do powzięcia zamiaru zabójstwa człowieka i decyzji o jego realizacji.

Zbrodnia zabójstwa potocznie nazywana zabójstwem z art. 148 § kodeksu karnego w typie podstawowym jest przestępstwem umyślnym, które może być popełnione zarówno w zamiarze bezpośrednim, jak i w zamiarze ewentualnym.
W przypadku usiłowania zabójstwa to zamiar sprawcy, a nie charakter spowodowanych obrażeń wpływa na kwalifikację prawną czynu i na wymiar orzeczonej kary pozbawienia wolności.
Kwalifikowane typy zabójstwa z art. 148 § 2 i § 3 k.k. określane także morderstwem to czyny kwalifikowane ze względu na sposób działania sprawcy jego motywację oraz rozmiar i skalę skutków zabójstwa.
Morderstwo w rozumieniu art. 148 § 2 i § 3 kodeksu karnego to celowe odebranie komuś życia i stanowi typ kwalifikowany zabójstwa wymienionego w art.148 § 2 k.k. i art.148 § 3 k.k. określanych także jako zabójstwo ciężkie, zbrodnia zabójstwa lub zbrodnia morderstwa, które należy odróżnić od typu zabójstwa uprzywilejowanego z art. 148 § 4 kk określanego jako zabójstwo w afekcie, zabójstwo afektywne lub zabójstwo z afektu, wymagającego udowodnienia, że sprawca zabił człowieka pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami, co stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat pozbawienia wolności i jest typem przestępstwa uprzywilejowanego, w którym możliwe jest warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze nieprzekraczającym roku art. 69 § 1 kodeksu karnego.

W związku z tym, że  prawo karne powinno stanowić zdecydowaną odpowiedź ustawodawcy na powstawanie nowych typów przestępstw w 2023 r. wszedł w życie § 5 art. 148 kk penalizujący karą od 2 do 15 lat pozbawienia wolności przygotowania do zbrodni zabójstwa w formie podstawowej i formie kwalifikowanej określonych w § 1, § 2 i § 3 art. 148 kodeksu karnego.
W 2023 r. wszedł w życie także art. 148a kk kryminalizujący czyny zabronione polegające na zleceniu zabójstwa, przyjęciu zlecenia zabójstwa lub zabójstwem na zlecenie, który stanowi, iż kto przyjmuje zlecenie zabójstwa człowieka w zamian za udzieloną lub obiecaną korzyść majątkową lub osobistą podlega karze od lat 2 do 15 lat pozbawienia wolności.

Kancelaria Adwokacka Warszawa Mokotów zapewnia profesjonalną pomoc prawną adwokata karnisty na każdym etapie postępowania karnego, od wszczęcia postępowania przygotowawczego do obrony przed Sądem I instancji i Sądem apelacyjnym oraz w postępowaniu kasacyjnym przed Sądem Najwyższym.
Oferujemy skuteczną pomoc prawną w sprawach karnych związanych z obroną konieczną z art. 25 § 1 k.k. oraz przekroczeniem granic obrony koniecznej w rozumieniu art. 25 § 2 kodeksu karnego, stanem wyższej konieczności w rozumieniu art. 26 k.k. nieumyślnym spowodowaniem śmierci z art. 155 k.k. oraz zbrodnią zabójstwa z art. 148 § 1, § 2, § 3 k.k. i przyjęciem zlecenia zabójstwa człowieka z art. 148a § 1 kodeksu karnego.
Zapewniamy także pomoc prawną osobom pokrzywdzonym w następstwie czynu zabronionego, które chcą wystąpić w procesie karnym w charakterze oskarżyciela posiłkowego, w szczególności dotyczy to osób najbliższych dla ofiary morderstwa lub zbrodni zabójstwa z art. 148 § 1, § 2, § 3 kk oraz innych przestępstw z kodeksu karnego, w szczególności bójka i pobicie art. 158 § 1, § 2, § 3 kk, przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym w tym przestępstwa drogowe i wypadki drogowe art. 177 § 1 i § 2 kk, art. 178 kk, art. 178a kk, art. 178b kk i art. 180a kodeksu karnego, groźba karalna i uporczywe nękanie / stalking art. 190 kk i art. 190a kodeksu karnego, zgwałcenie / gwałt art. 197 kk, obcowanie płciowe z małoletnim poniżej 15 lat art. 200 § 1 kk i art. 200a kodeksu karnego nawiązanie kontaktu z małoletnim poniżej 15 lat w celu popełnienia przestępstwa określonego w art. 197 § 3 pkt 2 kk lub art. 200 kk, art. 222 kk i art. 223 kk naruszenie nietykalności funkcjonariusza oraz czynna napaść, art. 228 kk sprzedajność, art. 229 kk przekupstwo czyli łapownictwo czynne i bierne oraz korupcja czynna i bierna, płatna protekcja art. 230 kk i art.230a kk, art. 252 kk porwanie dla okupu / kidnaping, udział w zorganizowanej grupie przestępczej lub związku przestępczym art. 258 kk, posiadanie, wyrabianie i handel bronią palną i amunicją art. 263 kk, fałszowanie dokumentów oraz wystawianie fałszywych faktur VAT art. 270 kk, art. 270a kk, art. 271a kodeksu karnego, kradzież art. 278 kk, kradzież zuchwała, art. 278a kk, kradzież z włamaniem art. 279 kk, art. 280 § 1 kk rozbój i art. 280 § 2 kk rozbój przy użyciu niebezpiecznego narzędzia lub przedmiotu, art. 281 kk kradzież rozbójnicza i wymuszenie rozbójnicze art. 282 kk, art. 284 kk przywłaszczenie i oszustwo art. 286 kk, art. 289 kk zabór, kradzież pojazdu art. 291 kk i art. 292 kk paserstwo i paserstwo nieumyślne, łapownictwo menadżerskie art. 296a kk, oszustwo finansowe art. 297 kk, oszustwo ubezpieczeniowe art. 298 kk, pranie brudnych pieniędzy art. 299 kodeku karnego, niezaspokojenie roszczeń wierzycieli art. 300 kk, pozorne bankructwo art. 301 kk, faworyzowanie wierzycieli i łapownictwo art. 302 kk, nierzetelna dokumentacja art. 303 kk, fałszowanie pieniędzy art. 310 kk, oszustwo kapitałowe art. 311 kodeksu karnego oraz przestępstwo handlu podróbkami i podrabianym towarem art. 305 prawa własności przemysłowej.

Ponadto prowadzimy sprawy karne dotyczące:

 • przestępstw przeciwko życiu i mieniu w tym przestępstwa karne gospodarcze i karno-skarbowe,
 • sprawy karne dotyczące zorganizowanej przestępczości gospodarczej,
 • sprawy karne dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej w rozumieniu art. 258 kodeksu karnego,
 • sprawy karne gospodarcze związane z obroną osób oskarżonych o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą,
 • sprawy karne gospodarcze dotyczące Zorganizowanej Przestępczości Gospodarczej i przestępstw narkotykowych w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii związane w szczególności z handlem, obrotem i przemytem narkotyków i środków narkotycznych o podobnym działaniu określone w art.53 do art.68 U.P.N. – Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
 • przestępstw narkotykowych związanych z obrotem i przemytem narkotyków w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii  w zakresie przestępstw narkotykowych:
  Art.53 U.P.N. – nielegalne wytwarzanie lub przetwarzanie narkotyków.
  Art.54 U.P.N. – przygotowania do wytwarzania narkotyków.
  Art.55 U.P.N. – nielegalny międzynarodowy obrót narkotykami.
  Art.56 U.P.N. – wprowadzenie i uczestniczenie w obrocie narkotykami.
  Art.57 U.P.N. – przygotowanie do handlu i przemytu narkotyków oraz wprowadzanie do obrotu narkotyków i substancji narkotycznych.
  Art.58 U.P.N. – umożliwianie, ułatwianie i nakłanianie do użycia narkotyków.
  Art.59 U.P.N. – udzielanie i nakłanianie do użycia w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
  Art.60 U.P.N. – niezawiadomienie o przestępstwie handlu narkotykami.
  Art.61 U.P.N. – nielegalny obrót prekursorami i substancjami psychoaktywnymi.
  Art.62 U.P.N. – nielegalne posiadanie narkotyków, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
  Art.62b U.P.N. – nielegalne posiadanie substancji psychoaktywnych.
  Art.63 U.P.N. – nielegalna uprawa koki, maku lub konopii.
  Art.65 U.P.N. – nielegalna upraw konopi włóknistych i maku niskomorfinowego.
  Art.66 U.P.N. – nielegalne wytwarzanie i obrót prekursorami. 
 • przestępstw drogowych, komunikacyjnych i wypadków drogowych pod wpływem alkoholu lub narkotyków ze skutkiem śmiertelnym tj. art. 177 § 1 i § 2 k.k. wypadek drogowy w następstwie, którego pokrzywdzony odniósł obrażenia ciała określone w art. 157 § 1 k.k. oraz wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym albo wypadek drogowy w następstwie, którego inna osoba odniosła ciężki uszczerbek na zdrowiu w rozumieniu art. 156 kk,
 • przestępstwo z art. 177 § 1 k.k. w zw. z art. 178 § 1 k.k. surowsza odpowiedzialność sprawcy wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym znajdującego się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegłego z miejsca zdarzenia,
 • przestępstwo karne z art. 180a kk w zw. z art. 244 kodeksu karnego – prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień lub po cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym oraz naruszenie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych,
 • ekstradycja osób poszukiwanych przez Interpol lub na podstawie europejskiego nakazu aresztowania ENA,
 • spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie,
 • sprawy karne o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem oraz postępowania w sprawie warunkowego przedterminowego zwolnienia lub ułaskawienia.

Doświadczenie oraz specjalistyczna wiedza prawnicza z zakresu prawa karnego i spraw karnych to efekt wieloletniej praktyki zdobytej w ramach świadczonej pomocy prawnej związanej z obroną naszych klientów w trudnych i skomplikowanych procesach karnych przed Sądami wszystkich instancji w tym także przed Sądem Najwyższym. W związku z tym oferujemy Państwu obsługę prawną na najwyższym poziomie i zapraszamy do skorzystania z usług naszej Kancelarii.

Adwokat Stanisław Korzeniewski

Call Now Button