Apelacja Karna

Apelacja Karna jest środkiem odwoławczym służącym do zaskarżenia orzeczeń Sądu I instancji ukierunkowanym na zmianę lub uchylenie zaskarżonego wyroku. Apelacja przysługuje stronie niezadowolonej z rozstrzygnięcia i ma na celu usunięcie ewentualnych błędów Sądu I instancji. Po wniesieniu apelacji wyrok Sądu I Instancji poddawany jest wnikliwej kontroli w następstwie, której Sąd Apelacyjny zmienia lub uchyla zaskarżony wyrok w całości albo w części lub orzeka o jego utrzymaniu w mocy.

Kancelaria Adwokacka reprezentuje Klientów na wszystkich etapach postępowania odwoławczego w ramach, którego świadczymy pomoc prawną w postępowaniu karnym apelacyjnym zarówno przed Sądem Okręgowym jak i Apelacyjnym, w sprawach karno-skarbowych dotyczących wyłudzenia podatku VAT, „prania pieniędzy”, wypadków komunikacyjnych i drogowych, przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, zbrodni zabójstwa w rozumieniu art. 148 kk oraz przestępstw związanych z handlem, przemytem i obrotem narkotykami.

W ramach prowadzonych postepowań odwoławczych wnosimy apelację karną w sprawach karnych gospodarczych dotyczących przestępstw białych kołnierzyków, w tym Członków Zarządu i Kadry Zarządzającej Spółek Skarbu Państwa, Banków oraz Funduszy Inwestycyjnych.

Prowadzimy postepowania apelacyjne w sprawach dotyczących naruszenia i ochrony dóbr osobistych oraz odszkodowań lub zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywnę oraz sprawy apelacyjne zwiazane z ekstradycją i europejskim nakazem aresztowania – ENA.

Call Now Button