Apelacja Karna

Apelacja Karna, Cywilna Gospodarcza.
Apelacja Karna jest środkiem odwoławczym służącym do zaskarżenia orzeczeń Sądu I instancji ukierunkowanym na zmianę lub uchylenie zaskarżonego wyroku. Apelacja przysługuje stronie niezadowolonej z rozstrzygnięcia i ma na celu usunięcie ewentualnych błędów Sądu I instancji. Po wniesieniu apelacji wyrok Sądu I Instancji poddawany jest wnikliwej kontroli w następstwie, której Sąd Apelacyjny zmienia lub uchyla zaskarżony wyrok w całości albo w części lub orzeka o jego utrzymaniu w mocy.

Naszą specjalizacją jest prawo karne oraz prowadzenie trudnych i skomplikowanych spraw karnych. Kancelaria Adwokacka reprezentuje Klientów na wszystkich etapach postępowania odwoławczego w ramach, którego świadczymy pomoc prawną w postępowaniu karnym apelacyjnym zarówno przed Sądem Okręgowym jak i Apelacyjnym w sprawach karnoskarbowych dotyczących przestępstw związanych z wyłudzeniem podatku VAT jak i wypadków drogowych po alkoholu ze skutkiem śmiertelnym, przestępstw przeciwko mieniu zdrowiu i życiu, zbrodni zabójstwa w rozumieniu art. 148 kk oraz przestępstw narkotykowych związanych z posiadaniem narkotyków, handlem, przemytem i obrotem narkotykami.

W ramach prowadzonych postepowań odwoławczych wnosimy apelację karną w sprawach karnych gospodarczych dotyczących przestępstw białych kołnierzyków, oraz obrony Członków Zarządu, Kadry Zarządzającej Spółek Skarbu Państwa oraz Funduszy Inwestycyjnych.

Prowadzimy postepowania apelacyjne w sprawach dotyczących naruszenia i ochrony dóbr osobistych oraz odszkodowań lub zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę oraz sprawy apelacyjne związane z EKASTADYCJĄ i Europejskim Nakazem Aresztowania – ENA.

Call Now Button