Sprawy karne

Kancelaria Adwokacka zapewnia profesjonalną pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania karnego i obejmuje swoim zakresem postępowanie przygotowawcze przed Organami ścigania, postepowanie sądowe przed Sądem I instancji, postepowanie apelacyjne przed Sądami II instancji (apelacja), postępowanie kasacyjne przed Sądem Najwyższym (skarga kasacyjna), postępowanie wznowieniowe oraz postepowanie wykonawcze i postepowanie o ułaskawienie.

Specjalizujemy się w szeroko rozumianym prawie karnym i sprawach karnych związanych z wypadkami drogowymi i katastrofami drogowymi, sprawach karnych gospodarczych dotyczących „przestępstw białych kołnierzyków” i obroną członków zarządu, kadry zarządzającej oraz głównych księgowych, przestępstwami związanymi z „praniem brudnych pieniędzy”, wyłudzeniem podatku VAT, przestępstwami przeciwko mieniu oraz w sprawach karnych związanych z obrotem, przemytem i handlem narkotykami, zbrodniami zabójstwa oraz przestępstwami przeciwko życiu i zdrowiu.
Prowadzimy sprawy karne związane z obroną konieczną z art. 25 kk, nieumyślnym spowodowaniem śmierci z art. 155 kk oraz obroną osób podejrzanych lub oskarżonych o najcięższe zbrodnie, w tym zabójstwo z art. 148 kk.

Kancelaria Adwokacka specjalizuje się także w środkach odwoławczych i środkach zaskarżenia w szczególności apelacja karna do Sądu Apelacyjnego, kasacja karna do Sądu Najwyższego oraz zażalenia na wszystkich etapach postępowania karnego i wykonawczego.

Prowadzimy sprawy dotyczące osób prawomocnie skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w szczególności postępowanie o ułaskawienie, sprawy związane z warunkowym przedterminowym zwolnieniem lub przerwą w wykonaniu kary pozbawienia wolności, sprawy związane z odroczeniem wykonania kary pozbawienia wolności oraz wznowieniem postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem skazującym.

W nagłych wypadkach istnieje możliwość umówienia spotkania z adwokatem karnistą poza godzinami pracy Kancelarii z osobami potrzebującymi szybkiej i profesjonalnej pomocy, obrońcy w związku z zatrzymaniem, tymczasowym aresztowaniem lub przesłuchaniem przez Policję lub CBŚ.

Call Now Button