Sprawy karne

Adwokat prawo karne / sprawy karne – zapewniamy profesjonalną pomoc prawną na wszystkich etapach postępowania karnego obejmującego swoim zakresem postępowanie przygotowawcze przed Organami ścigania, postepowanie sądowe przed Sądem I instancji, postepowanie apelacyjne przed Sądami II instancji – apelacja, postępowanie kasacyjne przed Sądem Najwyższym – kasacja / skarga kasacyjna, postępowanie wznowieniowe oraz postepowanie wykonawcze i postepowanie o ułaskawienie.

Specjalizujemy się w szeroko rozumianym prawie karnym i sprawach karnych związanych z wypadkami samochodowymi i drogowymi oraz katastrofami kolejowymi, drogowymi, morskimi i lotniczymi. Prowadzimy sprawy karne gospodarcze dotyczące „przestępstw białych kołnierzyków” i obroną członków zarządu, kadry zarządzającej oraz głównych księgowych. Przestępstwa związane z „praniem brudnych pieniędzy”, wyłudzenie podatku VAT i karuzele VAT-owskie. Świadczymy pomoc prawną osobom oskarżonym w sprawach karnych związanych z posiadaniem, obrotem, przemytem i handlem narkotykami jak również osobom oskarżonym w zbrodnie w tym zbrodnia zabójstwa oraz przestępstwa przeciwko życiu, mieniu, zdrowiu w tym zgwałcenie art. 197 kk.

Specjalizujemy się w prawie karnym i prowadzeniu trudnych oraz skomplikowanych spraw karnych wymagających specjalistycznej wiedzy, dużego doświadczenia i zaangażowania. Z usług naszej Kancelarii korzystają osoby podejrzane lub oskarżone w procesach karnych o następujące przestępstwa: zabójstwo art. 148 kodeksu karnego, bójka i pobicie art. 158 § 1, § 2, § 3 kk, przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym w tym wypadki drogowe art. 177 § 1 i § 2 kk, art. 178 kk, art. 178a kk, art. 178b kk i art. 180a kodeksu karnego, zgwałcenie, gwałt art.197 kk, naruszenie nietykalności funkcjonariusza oraz czynna napaść art. 222 kk i art. 223 kodeksu karnego, łapownictwo bierne i czynne oraz korupcja bierna i czynna art. 228 kk i art. 229 kk, płatna protekcja art. 230 kk, uprowadzenie, wzięcie zakładnika art. 252 kodeksu karnego, udział w zorganizowanej grupie przestępczej lub związku przestępczym art. 258 kk, posiadanie, wyrabianie i handel bronią palną i amunicją art. 263 kk, fałszowanie dokumentów oraz wystawianie fałszywych faktur VAT art. 270 kk, art. 270a kk, art. 271a kodeksu karnego, kradzież art. 278 kk, kradzież szczególnie zuchwała art. 278a kk, kradzież z włamaniem art. 279 kk, rozbój art. 280 kk, kradzież rozbójnicza art. 281 kk i wymuszenie rozbójnicze art. 282 kodeksu karnego, przywłaszczenie art. 284 kk, oszustwo art. 286 kk, zabór lub kradzież pojazdu art. 289 kk, łapownictwo menadżerskie art. 296a kk, oszustwo finansowe art. 297 kk, oszustwo ubezpieczeniowe art. 298 kk, pranie brudnych pieniędzy art. 299 kodeku karnego, niezaspokojenie roszczeń wierzycieli art. 300 kk, pozorne bankructwo art. 301 kk, faworyzowanie wierzycieli, łapownictwo art. 302 kk, nierzetelna dokumentacja art. 303 kk, fałszowanie pieniędzy art. 310 kk, oszustwo kapitałowe art. 311 kodeksu karnego oraz przestępstwa określone w innych ustawach w szczególności w art. 305 prawa własności przemysłowej oraz ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii i ustawie o broni i amunicji oraz kodeksie karno skarbowym.

Prowadzimy sprawy karne związane z obroną konieczną z art. 25 kk, nieumyślnym spowodowaniem śmierci z art. 155 kk oraz obroną osób podejrzanych lub oskarżonych o najcięższe zbrodnie, w tym zabójstwo z art. 148 kk.

Zakres naszej specjalizacji związanej z prawem karnym i sprawami karnymi obejmuje swoim zakresem środki odwoławcze i środki zaskarżenia w szczególności apelacja karna do Sądu Apelacyjnego, kasacja karna do Sądu Najwyższego oraz zażalenia na wszystkich etapach postępowania karnego i wykonawczego.
Prowadzimy sprawy dotyczące osób prawomocnie skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w szczególności postępowanie o ułaskawienie, sprawy związane z warunkowym przedterminowym zwolnieniem lub przerwą w wykonaniu kary pozbawienia wolności, sprawy związane z odroczeniem wykonania kary pozbawienia wolności oraz wznowieniem postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem skazującym.

W nagłych wypadkach istnieje możliwość umówienia spotkania z adwokatem karnistą poza godzinami pracy Kancelarii z osobami potrzebującymi szybkiej i profesjonalnej pomocy obrońcy w związku z zatrzymaniem, tymczasowym aresztowaniem lub przesłuchaniem przez Organy ścigania lub CBŚ.

Call Now Button