Kancelaria Adwokacka

Warszawa Mokotów

ul. Bukowińska 12 lok. 1201

ZADZWOŃ DO NAS

504-484-515

Sprawy karne skarbowe

Sprawy karne skarbowe oszustwa podatkowe adwokat Warszawa
Sprawy karno skarbowe są jedną z dziedzin prawa karnego dotyczącego, w szczególności wyłudzenia podatku VAT oraz innych publicznoprawnych, nieodpłatnych i przymusowych oraz bezzwrotnych świadczeń pieniężnych na rzecz Skarbu Państwa, wynikających z ustaw podatkowych.
Sprawy karne skarbowe oszustwa podatkowe adwokat Warszawa” dotyczą także prania brudnych pieniędzy w rozumieniu art. 299 § 1 kodeksu karnego i polegają na wprowadzaniu do legalnego obrotu pieniędzy lub innych wartości majątkowych uzyskanych z nielegalnych źródeł bądź służących do finansowania nielegalnej lub przestępczej działalności i mają na celu nadanie pozorów legalności funduszom uzyskanym z działalności przestępczej albo działań z nią powiązanych poprzez konwersję lub przekazywanie mienia w celu ukrywania lub zatajenia nielegalnego źródła pochodzenia tego mienia i związane jest najczęściej z przestępczością zorganizowaną z art. 258 § 1, § 2, § 3 i § 4 kodeksu karnego.
Praniem brudnych pieniędzy w rozumieniu art. 299 § 1 KK jest zachowanie polegające w szczególności na ukrywaniu, dokonywaniu transferu lub konwersji, pomaganiu do przenoszenia własności lub posiadania albo podejmowanie innych czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomości, pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego i jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 8.

W ramach prowadzonego przez Kancelarię działu związanego z przestępstwami karno-skarbowymi oferujemy naszym Klientom profesjonalną pomoc prawną w sprawach podatkowych dotyczących podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych.
Zajmujemy się również sprawami ekstradycji do USA dotyczącej odpowiedzialności za przestępstwa karno-skarbowe lub podatkowe income tax.

Kancelaria Adwokacka Warszawa Mokotów świadczy pomoc prawną w zakresie przestępstw karno-skarbowych i spraw karnych oraz przestępstw karnych gospodarczych tj.:

  • oszustw podatkowych w rozumieniu art.56 § 1 i art.56 § 2 kodeksu karno skarbowego.
  • sprawy karno-skarbowe dotyczące przestępstw białych kołnierzyków, w tym Dyrektorów Finansowych, Członków Zarządu i Kadry Zarządzającej Spółek Skarbu Państwa, Banków, Domów Maklerskich oraz Giełdy Papierów Wartościowych.
  • postępowań karnych skarbowych przed Sądami wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach przestępstw związanych w szczególności z wyłudzeniem podatku VAT oraz „praniem brudnych pieniędzy” lub zobowiązań podatkowych w tym „karuzele podatkowe i VAT-owskie”
  • postępowań podatkowych oraz karnych skarbowych dotyczących zobowiązań podatkowych przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.
  • przestępstwa podatkowe, karno-skarbowe oraz oszustwa podatkowe polegające na umyślnym uchylaniu się od opodatkowania popełnionym w celu uniknięcia lub zmniejszenia wysokości podatku.
  • sprawy karne związane z zarzutem kierowania zorganizowaną grupą przestępczą wyłudzającą podatek VAT.
  • sprawy karne związane z przestępstwami popełnionymi przez zorganizowaną przestępczość gospodarczą.
  • sprawy karne związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej i praniem brudnych pieniędzy.

Sprawy karne skarbowe oszustwa podatkowe” – Kancelaria Adwokacka Warszawa Mokotów świadczy pomoc prawną w sprawach karnych obejmujących swoim zakresem sprawy karne skarbowe oraz postępowania karno-skarbowe, przestępstwa gospodarcze i podatkowe związane z praniem brudnych pieniędzy z art. 299 § 1 i § 1 k.k. w zw. z art. 258 § 1, § 2, § 3 i § 4 kodeksu karnego, w tym przestępstwa związane ze zorganizowaną przestępczością gospodarczą tzw. przestępstwa białych kołnierzyków oraz przestępstwa karne popełniane w zorganizowanej grupie przestępczej.
Specjalizujemy się w prawie karnym i sprawach karnych, a nie każde popełnienie przestępstwa wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami można uznać za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Żeby postawić zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej nie trzeba udowodnić, że sprawca znał wszystkich jej członków i szczegółów tej grupy, wystarczy jedynie powiązanie organizacyjne sprawcy z grupą, która nie musi być zorganizowana w sposób szczególny. Natomiast sprawca musi mieć świadomość istnienia grupy i swojego w niej udziału, pełnienia określonej funkcji i zamiaru działania w strukturze tej grupy, a to oznacza, że nawet niewielki stopień organizacji grupy pozwala Organom ścigania na postawienie zarzutu udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, dlatego też w sprawach karnych wieloosobowych, w których zarzuty stawiane są większej liczbie osób, bardzo często Organy ścigania oskarżają podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej albo kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.

Call Now Button